DISCLAIMER

 Privacy beleid Garage Nijs NV


Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt Garage Nijs NV zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle terzake geldende voorschriften na te leven.

Wij bewaren de persoonsgegevens die u ons stuurt via deze site in onze database. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of te schrappen. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken, tenzij u zich daartegen verzet, om u informatie en aanbiedingen mee te delen betreffende de producten en diensten van Garage Nijs NV.


 Verantwoordelijkheid


Deze website wordt kosteloos ter beschikking van gebruikers gesteld en is bedoeld om informatie te verstrekken over hetgeen u van ons bedrijf kunt verwachten. Garage Nijs stelt alles in het werk om nauwkeurige en recente informatie te verstrekken op deze website. Garage Nijs behoudt zich het recht voor om de betreffende inhoud op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Garage Nijs kan evenwel niet garanderen dat deze informatie nauwkeurig, exact en volledig is. Garage Nijs is niet verantwoordelijk voor enige onvolledigheid, onnauwkeurigheid of weglating noch voor enige schade ten gevolge van frauduleuze toegang door derden die wijzigingen aanbrengen in de informatie op deze website. Garage Nijs is op generlei wijze verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of voor enig verlies ten gevolge van de toegang tot, het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van deze website of een andere website die toegankelijk is via hyperlinks, of van producten, diensten of gegevens op deze website. De toegang tot en het gebruik van deze website, de betreffende inhoud en gekoppelde websites vallen volledig onder uw verantwoordelijkheid en zijn voor eigen risico. U dient ons te vrijwaren voor enige schade en alle hieruit voortvloeiende kosten voor juridische stappen die kunnen worden genomen vanwege uw gebruik van deze website.

 Copyright en handelsmerken


Deze website en de betreffende informatie of verwijzingen worden alleen ter informatie verstrekt. Elke reproductie, wederdoorgifte of andere vorm van gebruik is ten strengste verboden. Alle al dan niet gedeponeerde productmerken of merken voor diensten en alle logo's op deze website zijn het exclusieve eigendom van Garage Nijs. Verveelvoudiging en/of volledige of gedeeltelijke weergave zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Bij gebruik van deze website wordt geen licentie verleend of gebruiksrecht overgedragen.

 Hyperlinks

Deze website bevat koppelingen naar andere websites. Als u op een van deze koppelingen klikt, verlaat u deze website om naar een andere website te gaan. Voor deze andere website kunnen afwijkende gebruiksvoorwaarden gelden en de inhoud ervan valt niet onder onze verantwoordelijkheid.